OBAVEŠTENJE SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA O PRIMENI NOVOG ZAKONA O SPORTU

OBAVEŠTENJE SPORTSКIM ORGANIZACIJAMA O PRIMENI NOVOG ZAКONA O SPORTU
Beograd,

28.04.2011. godine

Br. 03-146

SPORTSКIM SAVEZIMA U REPUBLICI SRBIJI

Predmet: Obaveštenje sportskim organizacijama u vezi primene novog Zakona o sportu

Poštovani sportski prijatelji,

Кao što ste upoznati, novi Zakon o sportu stupio je na snagu 12.04.2011. godine i od tog dana počeo je da teče rok od godinu dana za usaglašavanje opštih akata i rada organizacija iz oblasti sporta sa novim Zakonom o sportu, uključujući i obavezu sportskih udruženja, društava i saveza da se preregistruju kod Agencije za privredne registre.

Novi Zakon o sportu je doneo velike novine za budući rad sportskih organizacija i saveza, a Sportski saveza Srbije ima saznanja da pojedine „Agencije” pokušavaju da to iskoriste za brzu i laku zaradu nudeći klubovima i savezima različite usluge u vezi primene novog Zakona o sportu.

Sportski savez Srbije u dogovoru sa Ministarstvom omladine i sporta RS želi da vam ukaže da prebrzo i nepripremljeno ulaženje u proces transformacije može imati štetne posledice po rad organizacija u oblasti sporta uključujući i nepotrebne troškove.

Razloga ima nekoliko:

- Sportski savez Srbije i Ministarstvo omladine i sporta planiraju, i već su počeli da održavaju instruktivna savetovanja širom Srbije na kojima sve zainteresovane sportske organizacije mogu dobiti neophodne informacije vezane za primenu novog Zakona o sportu.

- Novi Zakon o sportu predviđa donošenje velikog broja podzakonskih akata, od kojih neka moraju biti doneta u prvih nekoliko meseci i bez kojih nije moguća adekvatna primena novog Zakona o sportu.

- Ministarstvo omladine i sporta intezivno radi na donošenju tih podzakonskih akata i potrebno je sačekati da oni budu doneti (makar ključni), kao što su:

Pravilnik o vođenju registra;
Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti;
Pravilnik o obavljanju stručnog rada u sportskim organizacijama;
Pravilnik o matičnim evidencijama;
Pravilnik o sportskim granama i sl.

- Zakon o sportu je uspostavio piramidalnu strukturu organizacije sporta u Republici Srbiji. Na vrhu piramide se nalaze nacionalni sportski savezi koji donose sportska pravila za oblast koju pokrivaju.

- Svi klubovi, udruženja i niži savezi su u obavezi da svoja akta usaglase sa tim sportskim pravilima, te je stoga važno da se nacionalni sportski savezi transformišu i usklade sa novim Zakonom o sportu i donesu svoja opšta akta pa tek onda da se transformišu ostale njihove članice.

- Sportski savez Srbije tokom ove godine planira da svojim članicama pruži svu neophodnu pomoć u procesu transformacije.

Sportski savez Srbije i Ministarstvo omladine i sporta preporučuju da ne žurite sa transformacijom, pogotovo što ni registar u Agenciji za privredne registre neće biti operativan pre sredine avgusta 2011. godine i da sačeka zvanična objašnjenja i tumačenja od strane Ministarstva omladine i sporta i Sportskog saveza Srbije.

S popštovanjem,

GENERALNI SEКRETAR

dr Dane Кorica

Informacije

Savez sportskih ribolovaca Srbije je granski sportski savez svih ribolovaca Srbije, naša delatnost je vezana za ribolovni sport i rekreativni ribolov na teritoriji Srbije.

Adresa

Kancelarija u Beogradu/Office Belgrade:

M.Milovanovića br.4/I    11000 Beograd 

Kancelarija u Kruševcu/Office Krusevac:

Kosovska br.35     37000 Kruševac