ZAKON O SPORTU - KNJIGA ČLANOVA

PRIMENA NOVOG ZAKONA O SPORTU - KNJIGA ČLANOVA

ČLANICAMA SAVEZA SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE

Poštovani,

Kako smo iz kontakta sa vama uočili, znatan broj naših članica nije do sada preduzeo mere za uspostavljanje Knjige članova, kako je propisano čl.47. st.5 i 188 st.3  Zakona o sportu, a na osnovu uputstva koja smo dobili od Sportskog saveza Srbije.

Smatrali smo za potrebnim da Vas podsetimo da su sva postojeća sportska udruženja, sportska društva i sportski savezi dužni da do 12. Juna 2011. Godine ustanove Knjigu članova, uključujući i podatke o njihovim upravljačkim pravima.

Zakon o sportu nije bliže propisao sadržaj i način vođenja Knjige članova, tako da postoji  znatna sloboda u uobličavanju te knjige. Bitno je da svako sportsko udruženje i savez mora imati Knjigu članova u svojim prostorijama, koja minimalno treba da sadrži podatke kojima se identifikuju članovi i kolika su njihova prava u upravljanju.

Skrećemo Vam pažnju da je Zakonom o sportu za nevodjenje Knjige članova propisana prekršajna kazna od 30.000 do 500.000 hiljada za pravno lice i 5.000 do 30.000 za odgovorno lice u organizaciji.

SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE je ustanovio Knjigu članova i Pravilnik o vođenju Knjige članova SAVEZA SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE.

 Srdačan sportski pozdrav

 PREDSEDNIK SAVEZA

 DRAGAN BOŠKOVIĆ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Obrazac br.1

Naslovna strana (omot) Knjige članova

KNJIGA ČLANOVA
SAVEZA

SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Na osnovu člana 47. st. 5.  Zakona o sportu Republike Srbije(“Sl.glasnik RS“, br 24/2011) i člana    49  Statuta Saveza sportskih ribolovaca Srbije, Upravni odbor Saveza sportskih ribolovaca Srbije na sednici održanoj ________ doneo je

PRAVILNIK

O VOĐENJU KNJIGE ČLANOVA

SAVEZA SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE

Član 1.

Ovim pravilnikom se uređuje sadržaj i način vođenja Knjige članova Saveza sportskih ribolovaca Srbije ( u daljem tekstu: Knjiga članova)

 Član 2.

Knjiga članova je sastavni deo bezične evidencije koju vodi Savez sportskih ribolovaca Srbije ( u daljem tekstu : Savez)

Knjiga članova služi i za izdavanje potvrda o članstvu u Savezu i informacija o članovima Saveza.

Član 3.

Knjiga članova se sastoji od knjige(registratora) sa većim brojem istovetnih evidencionih listova, izrađenih na beloj hartiji i zbirke isprava.

Svaki član Saveza ima svoj evidencioni list, odnosno uložak u Knjizi članova u koji se ulažu kako osnovni (upisni ) evidencioni list tako i sve kasnije izmene.

Svaki evidencioni list ima svoj broj, a brojevi evidencionih listova se kontinuirano nastavljaju kroz celu Knjigu članova.

Evidencioni list se vodi na Obrascu br. 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Na omotu(naslovnoj strani) Knjige članova nalazi se znak Saveza i upisuje se tekst: „Knjiga članova Saveza sportskih ribolovaca Srbije’’). Omot Knjige članova je odštampan uz ovaj pravilnik kao Obrazac br.1. i čini njegov sastavni deo.

Knjiga članova sadrži i pregledni list članova Saveza u koji se upisuje: redni broj, naziv člana, broj evidencionog lista člana. Pregledni list članova Saveza je odštampan uz ova j pravilnik, kao obrazac br.2 i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Evidencioni list sadrži rubrike u koje se upisuju redni broj lista, datum upisa podataka u list, izvor podataka i ime lica koje je unelo podatke u list, kao i rubrike u koje se upisuju podaci o članu Saveza: naziv organizacije, sedište i adresa, matični broj, PIB broj, evidencioni broj u Savezu, žiro račun, broj telefona, broj faksa, broj mobilnog telefona, mejl adresa, intrernet prezentacija, pravna forma, sekcije i discipline, lice ovlašćeno za zastupanje, predsednik organa uprave, datum usvajanja statuta, broj članova, organizaciona struktura, članstvo u drugim organizacijama, članstvo u savezu, napomena

Evidencioni list se overava pečatom Saveza.

Član 5.

U knjigu članova se upisuje i promena podataka iz člana 4. ovog pravilnika.

Promena podatajka koji se vode o članu Saveza vrši se tako što se sastavlja novi, prečišćeni eviencioni list člana, koji nosi osnovni broj evidencionog lista I redni broj promene ( broj lista xxx/x).

Član 6.

Podaci u Knjizi članova mogu se obrađivati I kompjuterom primenom jedinstvenih standarda.

Podaci upisani u knjigu članova su javni.

Član 7.

Zbirka isprava sadrži Upitnike za članove Saveza kao I druge isprave na osnovu kojih su utvrđeni podaci o članu Saveza.

Član 8.

O članu se vode opšti identifikacioni podaci, podaci o članstvu u Savezu I podaci o pravu upravljanja Savezom.

Podaci o članu Saveza moraju biti ažurni i ne smeju biti stariji od godinu dana.

Član 9.

Rubrike u evidencionom listu popunjavaju se čitko štampanim slovima ili kompjuterskim unosom a upisani tekst ne sme se ispravljati I brisati.

Član 10.

Savez daje potvrdu o članstvu na zahtev člana Saveza.

Zainteresovanim licima se daju informacije o članovima Saveza.

Član 11.

Izvori podataka za knjigu članova su popunjeni i overeni Upitnik za članove Saveza, koji je odštampan uz ovaj pravilnik, kao obrazac br.4. i njegov je sastavni deo, registri nadležnih državnih organa, overene fotokopije, podaci Saveza, intrevjui člana i dr.

Član Saveza  je dužan da popuni I overi Upitnik I dostavi ga Savezu

Član je dužan da svaku promenu opštih podataka dostavi Savezu najkasnije u roku od sedam dana od dana njenog nastanka.

Podaci dostavljeni od člana Saveza obavezno se proveravaju od strane Saveza.

Član 12.

Potvrda ili informacije se izdaju na pisani zahtev korisnika uz navođenje razloga za koji će se koristiti.

Podaci iz potvrde I informacije mogu se koristiti samo za potrebe navedene u zahtevu i to u izvornom obliku i ne mogu se objavljivati i umnožavati, niti davati drugim licima.

Potvrda i informacije se izdaju u pisanoj formi.

Potvrde I informacije sadrže opšte podatke iz Knjige članova

Savez je odgovorna za istovetnost podataka koje daje u potvrdi ili informaciji sa podacima dobijenim iz izvora podataka.

Savez ne odgovara za štetu koja može eventualno da nastane za korisnika, zbog aktivnosti koje je preduzeo na osnovu dobijenih podataka.

Potvrda i informacije obavezno sadrže podatke o datumu izdavanja, roku važenja i datumu ažuriranja podataka u knjizi članova.

Savez vodi evidenciju o izdatim potvrdama i informacijama i čuva je pet godina.

Izdavanje informacija se naplaćuje prema cenovniku koji utvrđuje Upravni odbor.

Član 13.

Određena organizacija se briše iz knjige članova precrtavanjem njenog evidencionog lista dvema paralelnim kosim linijama.

Organizacija se briše iz Knjige članova po službenoj dužnosti, nakon što Upravni odbor Saveza konstatuje da je izgubila status člana Saveza, u skladu sa Statutom Saveza i Zakonom o sportu.

Član 14.

Predsednik Saveza je odgovoran za ažurno I tačno vođenje Knjige članova.

Predsednik Saveza određuje lice u Savezu koje je ovlašćeno za unos podataka u Knjigu članova

 Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Saveza.

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Obrazac br.2

Pregledni list članova Saveza sportskih ribolovaca Srbije

R.br

N A Z I V

Br.Evid.lista

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Obrazac br.3

Evidencioni list člana Saveza sportskih ribolovaca Srbije

SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE

EVIDENCIONI LIST ČLANA                                                                        Broj lista________________

NAZIV                         pun

Skraćeni

 
 

SEDIŠTE                      opština, grad

ulica I broj

 
 

MATIČNI BROJ

                 

PIB broj

                   

EVIDENCIONI BROJ U SAVEZU

   

-

       

ŽIRO RAČUN              broj

naziv i sedište banke

 
 

BROJ TELEFONA

 

BROJ FAKSA

 

BROJ MOBILNOG

 

E MAIL

 

WEB SITE

 

UPIS U REGISTAR      organ kod koga je izvršen upis

broj registra,

broj I datum rešenja o upisu

 
                 
               

PRAVNA FORMA       udruženje

savez

____________________________

SEKCIJE I DISCIPLINE

(PLOVAK U14, U18, U22, seniori, dame, veterani, hendikepirana lica), ŠARAN, FIDER, MUŠICA, KASTING, OSTALO…

____________________________

____________________________

LICE OVLAŠĆENO     ime I prezime

ZA ZASTUPANJE       funkcija

telefon

 
 
 

PREDSEDNIK ORGANA UPRAVE

 

DATUM USVAJANJA STATUTA

                 

BROJ ČLANOVA

           

ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

ČLANSTVO U DRUGIM ORGANIZACIJAMA

 

ČLANSTVO U SAVEZU             od kada

                 

PREDSTAVNICI U ORGANIMA SAVEZA

(ime I prezime – funkcija)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

NAPOMENE

 
                                 

Datum unosa podataka___________________

Izvor podataka:_________________         Lice koje je unelo podatke:________________

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Obrazac br.4

Upitnik za članove Saveza

SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE

Upitnik za upis u knjigu članova Saveza sportskih ribolovaca Srbije

NAZIV                         pun

Skraćeni

 
 

SEDIŠTE                      opština, grad

ulica I broj

 
 

MATIČNI BROJ

                 

PIB broj

                   

EVIDENCIONI BROJ U SAVEZU

   

-

       

ŽIRO RAČUN              broj

naziv i sedište banke

 
 

BROJ TELEFONA

 

BROJ FAKSA

 

BROJ MOBILNOG

 

E MAIL

 

WEB SITE

 

UPIS U REGISTAR      organ kod koga je izvršen upis

broj registra,

broj I datum rešenja o upisu

 
                 
               

PRAVNA FORMA       udruženje

savez

____________________________

SEKCIJE I DISCIPLINE

(PLOVAK U14, U18, U22, seniori, dame, veterani, hendikepirana lica), ŠARAN, FIDER, MUŠICA, KASTING, OSTALO…

____________________________

____________________________

LICE OVLAŠĆENO     ime I prezime

ZA ZASTUPANJE       funkcija

telefon

 
 
 

PREDSEDNIK ORGANA UPRAVE

 

DATUM USVAJANJA STATUTA

                 

BROJ ČLANOVA

           

ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

ČLANSTVO U DRUGIM ORGANIZACIJAMA

 

ČLANSTVO U SAVEZU             od kada

                 

PREDSTAVNICI U ORGANIMA SAVEZA

(ime I prezime – funkcija)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

NAPOMENE

 
                                 

Informacije

Savez sportskih ribolovaca Srbije je granski sportski savez svih ribolovaca Srbije, naša delatnost je vezana za ribolovni sport i rekreativni ribolov na teritoriji Srbije.

Adresa

Kancelarija u Beogradu/Office Belgrade:

M.Milovanovića br.4/I    11000 Beograd 

Kancelarija u Kruševcu/Office Krusevac:

Kosovska br.35     37000 Kruševac